Rola Wójta w samorządzie

Kiedy podejmowałem decyzję o kandydowaniu w wyborach na urząd Wójta Gminy Kozy, to zadawałem sobie szereg pytań. Czy mam wystarczające doświadczenie? Czy posiadam umiejętności potrzebne na tym stanowisku? Jakie są oczekiwania wobec osoby pełniącej tę funkcję? Czy pozyskam kandydatów na radnych, którzy podobnie będą rozumieli służbę publiczną? Dzisiaj ten etap mam za sobą. Wiem, że jeszcze dużo pracy przede mną, ale nie boję się wyzwań i odpowiedzialności. Wybór bezpośredni Wójta, jako władzy wykonawczej w gminie, bardzo wzmacnia jego pozycję. Wójt jednoosobowo odpowiada za rozwój Gminy w wielu jej aspektach, a w szczególności za:

 • kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz;

 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i ich wykonywanie;

 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu Gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

 • zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkich pracowników;

 • czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu Gminy;

 • okresowe zwoływanie narad pracowniczych również z udziałem kierowników jednostek organizacyjnych;

 • gospodarowanie mieniem komunalnym;

 • przygotowywanie projektu budżetu Gminy i jego wykonywanie.

Jest to tylko część bardzo szerokiego zakresu kompetencji zarządczych, wynikających
z Ustawy o samorządzie gminnym. Można by je porównać do zadań stojących przed szefem firmy. Należy jednak zwrócić uwagę na inny cel zarządzania wspólnotą samorządową. Nie jest to maksymalizacja zysków, ale realizacja potrzeb mieszkańców i celów Urzędu Gminy (którego Wójt jest kierownikiem) jako organizacji publicznej, a więc zorientowanej na dobro publiczne. Organizacji, której przyświeca otwartość, profesjonalizm, innowacyjność, neutralność polityczna i bezstronność, racjonalność wydatków, wszystko to w duchu legalizmu prawnego. Bardzo dobrą weryfikacją takich założeń jest staranie się np. o certyfikat ISO, którego efektem, po przejściu rygorystycznej procedury, jest podniesienie jakości usług publicznych, rozwój ich dostępności drogą elektroniczną i usprawnienie procedur postępowania.
Poza zarządzaniem bardzo ważnymi elementami dla pełnienia funkcji Wójta są:

 • uniwersalne wartości i przekonanie o konieczności otwartości i dostępności dla Mieszkańców;

 • rzetelna współpraca z Radnymi;

 • unikanie zarządzania przez konflikt;

 • maksymalizacja przejrzystości w zakresie powiązania kosztów z wynikami;

 • koniecznoś

 • stwarzania wszelkich warunków dla aktywności społecznej, a nie zastępowania jej centralizacją gminną (np. wprowadzenie budżetu obywatelskiego,
  o który dawno postulowałem);

 • równe traktowanie podmiotów i jednostek gminnych;

 • docenianie profesjonalizmu i rzetelności;

 • współpraca na rzecz Gminy z lokalnymi politykami, przedsiębiorcami (partnerstwo publiczno-prywatne), społecznikami.

Jeśli podobnie postrzegacie Państwo rolę Wójta w samorządzie gminnym, proszę o wsparcie mojej kandydatury. Liczę na Państwa głosy.

Jacek Kaliński