Dlaczego wybory są ważne

Dlaczego wybory samorządowe 2018 są ważne?

Społeczność lokalna tworzy wspólnotę, która wyrasta z tradycji i dba o teraźniejszość, żeby poprzez rozwój stwarzać jak najlepsze warunki do bytowania, dla nas i dla przyszłych pokoleń. Gmina Kozy jest bardzo mocno zakotwiczona w tożsamości budowanej przez minione pokolenia, ale podlega również dynamicznym przemianom w związku z wyzwaniami współczesności. Ostatnie dziesięciolecia spowodowały wzrost liczebny, jak i rozbudowę infrastrukturalną naszej miejscowości.

Każdy z nas śledzi z dumą te przemiany, ale też patrzymy z niepokojem na niektóre ich aspekty. Martwi nas brak zrównoważonego rozwoju, niedocenienie kapitału ludzkiego, koszty przerzucane na kolejne pokolenia. Dyskutujemy o tych sprawach w kręgu rodziny, sąsiadów, znajomych, spieramy się o celowość, sensowność, sposób realizacji podejmowanych w gminie inwestycji. Wykazujemy w ten sposób troskę o naszą Małą Ojczyznę. A co cztery lata – tak było do tej pory – możemy brać udział w wyborach władzy samorządowej.

Władze gminy z mocy prawa decydują między innymi o lokalnych podatkach, remontach ulic, rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej, szkołach, przedszkolach, pomocy społecznej, bezpieczeństwie, promocji miejscowości, rozdysponowaniu budżetu czy pozyskaniu inwestorów. Władza samorządowa – jak na żadnym innym szczeblu – realizuje tak liczne usługi dla ludności.

Właśnie dlatego wybór tej władzy – wykonawczej w osobie Wójta, jak i uchwałodawczo-kontrolnej, czyli Rady Gminy, jest tak ważny. To właśnie Wójt i Rada Gminy przez najbliższe pięć lat – w myśl nowego prawa – będą kierowały sprawami gminnymi.

To nowe prawo wprowadza jeszcze szereg innych zmian, na przykład bezpośrednie głosowanie mieszkańców nad budżetem obywatelskim i wnoszenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Z kolei radny będzie miał prawo m.in. do wglądu w działalność Urzędu Gminy. Powstanie imienny wykaz głosowań radnych. Trzeba będzie powołać komisję skarg, wniosków i petycji, Wójt co roku, do 31 maja, będzie musiał przedstawiać Radzie Gminy raport o stanie gminy, a potem nastąpi debata, w której będą mogli zabierać głos radni oraz – po spełnieniu określonych warunków – mieszkańcy gminy.

Ten katalog zmian pokazuje, że zbliżające się wybory są pewnym nowym otwarciem. Otwarciem na obywateli i na transparentność działań władzy wykonawczej. Jak z tego skorzystamy, to już zależy od nas. Czy mamy wpływ na funkcjonowanie władzy samorządowej? Tak. Przede wszystkim możemy kandydować i głosować w wyborach samorządowych. Ale także dyskutować z kandydatami, pytać, sprawdzać ich determinację i aktywność. 21 października wybierzemy nowe władze na lata 2018-2023. To jest naprawdę bardzo ważny wybór!

KWW Wspólnie dla Gminy Kozy