Program wyborczy

Szanowni Państwo,

program, który dzisiaj przedstawiamy, opracowaliśmy na podstawie ankiet, rozmów z Mieszkańcami gminy oraz własnych obserwacji i spostrzeżeń. Nakreślone obszary działania stanowią kierunki, które naszym zdaniem pozwolą na zbudowanie przyjaznej przestrzeni publiczno-społecznej i będą tworzyły miejscowość otwartą na Mieszkańców, ich potrzeby
i ambicje. Każdy, kto chce zarządzać, musi posiadać motywację, cele i wizję, do której dąży. Wizja powinna być wielostronna, spójna i zrównoważona. W związku z tym program nakreśliliśmy w oparciu o kilka obszarów newralgicznych dla standardów życia i wzajemnych relacji w naszym środowisku: Ochrona środowiska i gospodarka komunalna; Rozwój gospodarczy i ekonomia; Sport i rekreacja; Opieka zdrowotna i pomoc społeczna; Edukacja; Kultura i społeczeństwo; Bezpieczeństwo publiczne; Drogi i transport publiczny; Urząd Gminy. Dopełnieniem postulatów ogólnogminnych są postulaty przygotowane dla poszczególnych okręgów i zawarte w ulotkach wyborczych naszych Kandydatów.

I. Ochrona środowiska i gospodarka komunalna

 • przyspieszenie prac przy rozbudowie sieci kanalizacyjnej;

 • promowanie zachowań proekologicznych wśród mieszkańców gminy;

 • dofinansowanie do termomodernizacji budynków oraz pozyskiwanie dopłat do odnawialnych źródeł energii (np. fotowoltaika);

 • kontynuacja działań w zakresie wymiany kotłów węglowych poprzez pozyskanie funduszy i dopłat;

 • usprawnienie zagospodarowania odpadów komunalnych w gminie poprzez zwiększenie dostępności PSZOK-u oraz powrót do odbioru odpadów zielonych, gruzu i wielkogabarytów bezpośrednio z gospodarstw domowych;

 • regulacja rowów przydrożnych, stworzenie mapy sieci kanalizacji deszczowej.

II. Rozwój gospodarczy i ekonomia

 • wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez realizację projektów publiczno-prywatnych, np. uruchomienie lodowiska w okresie ferii zimowych;

 • stworzenie planu i harmonogramu tworzenia nowych ciągów drogowych i pieszych;

 • racjonalizacja wydatków gminnych.

III. Sport i rekreacja

 • dalszy rozwój infrastruktury sportowej m.in. remont bieżni przy stadionie LKS-u, budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 (przy znacznym zaangażowaniu środków zewnętrznych);

 • wytyczenie ścieżek pieszych i rowerowych na obszarze gminy przy uwzględnieniu infrastruktury innych gmin i powiatu w tym zakresie;

 • stworzenie na obrzeżach Kóz „miejsc przyjaznych” dla mieszkańców i turystów;

 • rozstrzygnięcie statusu i zagospodarowanie Kamieniołomu;

 • stworzenie parkingów w punktach początkowych przy szlakach na Hrobaczą Łąkę;

 • uruchomienie lodowiska w okresie ferii zimowych;

 • skoordynowanie i intensyfikacja działań w zakresie promocji sportu i rekreacji;

 • udostępnienie placów zabaw i boisk przy obiektach gminnych w czasie dni wolnych od zajęć;

 • współpraca z nadleśnictwem w wytyczeniu tras do narciarstwa biegowego (powrót do tradycji narciarskich w Kozach i wykorzystanie naturalnie dostosowanego do tego sportu terenu);

 • kontynuacja i rozwój działań w zakresie zajęć sportowych dla dzieci w okresie wakacji i ferii;

 • wstęp na basen dla dzieci z Kóz z legitymacją szkolną w czasie weekendów, wakacji
  i ferii za 1 zł.

IV. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

 • stworzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych w ramach programu Senior +;

 • stworzenie programu poprawy zdrowia poprzez dofinansowanie badań medycznych wg zapotrzebowania określonych grup wiekowych;

 • wsparcie dla osób niepełnosprawnych i starszych w zakresie załatwiania spraw urzędowych.

V. Edukacja

 • troska o odpowiednie kształcenie języków obcych poprzez nowe określenie podziału na grupy językowe w szkołach;

 • uruchomienie systemu stypendialnego dla uczniów opartego na dziedzinach: nauka, sport, sztuka;

 • promowanie i nagradzanie bardzo dobrych wyników uczniów np. poprzez organizację wyjazdów, wycieczek;

 • promowanie i wspieranie konkursów gminnych, szczególnie z zakresu ekologii
  i profilaktyki zdrowia np. eko-majówki w trakcie festynów szkolnych lub Dni Kóz;

 • wsparcie inicjowanych oddolnie projektów zewnętrznych – unijnych, ministerialnych (wsparcie merytoryczne realizujących je nauczycieli i innych osób inicjujących projekty);

 • wspieranie rozwoju szkolnictwa na terenie gminy z uwzględnieniem każdego etapu edukacyjnego;

 • promowanie wymiany międzynarodowej uczniów z miejscowościami partnerskimi gminy Kozy;

 • kontynuacja i rozwój działań w zakresie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

VI. Kultura i społeczeństwo

 • uruchomienie budżetu obywatelskiego,

 • poszerzenie informacji o kalendarzu imprez w formie ulotek, plakatów oraz aplikacji internetowych;

 • przywrócenie realnej współpracy międzynarodowej z gminami partnerskimi;

 • wsparcie oddolnych inicjatyw społecznych, kulturalnych i sportowych realizowanych przez stowarzyszenia i organizacje działające na terenie gminy;

 • odświeżenie oferty instytucji kulturalnych dla młodych ludzi z uwzględnieniem nowoczesnych technologii;

 • unowocześnienie Dni Kóz z zachowaniem i promowaniem tradycji lokalnych.

VII. Bezpieczeństwo publiczne

 • zwiększenie bezpieczeństwa przede wszystkim w obrębie szkół, przedszkoli oraz obiektów użyteczności publicznej i sportowej;

 • montaż urządzeń wizualizujących prędkość w miejscach tego wymagających;

 • instalacja monitoringu na placach zabaw i boiskach oraz innych miejscach publicznych;

 • wykonanie aplikacji „alert bezpieczeństwa”, która będzie informować o utrudnieniach i zagrożeniach na terenie gminy.

VIII. Drogi i transport publiczny

 • utworzenie konkretnego i realnego harmonogramu modernizacji dróg i chodników we wszystkich częściach gminy, z uwzględnieniem najpilniejszych modernizacji;

 • utworzenie dodatkowego przystanku autobusowego w stronę Krakowa w okolicy sygnalizacji świetlnej;

 • umożliwienie dojazdu dzieciom do szkół i przedszkoli w godzinach porannych
  i południowych poprzez dostosowanie kursów linii PKS lub opracowanie
  z przewoźnikiem dojazdu typowo szkolnego – projekt pod nazwą „Autobus Szkolny”.

IX. Urząd Gminy

 • zwiększenie dostępności wójta dla mieszkańców;

 • poprawa polityki informacyjnej gminy m.in. poprzez modernizację strony internetowej i jej dostosowanie do nowoczesnych technologii;

 • zmiana profilu gazetki na bardziej społeczny i otwarty na dialog;

 • uruchomienie aplikacji gminnej zawierającej ważne i użyteczne informacje dla mieszkańców, turystów oraz inwestorów – „Gmina Kozy”;

 • zarządzanie poprzez współpracę i negocjacje.

Program, który zaprezentowaliśmy, nie jest teoretycznym, oderwanym od rzeczywistości zbiorem założeń, tylko efektem analizy Państwa oczekiwań w poszczególnych dziedzinach. Uwzględnia rzeczy realne, wymagające aktywności i determinacji władz w ich wprowadzaniu i realizacji. Równoważy czynnik ludzki i materialny, innowacyjność i tradycję, kontynuację i rozwój. Po prostu wyrasta z naszych WSPÓLNYCH oczekiwań, planów i ambicji.

KWW Wspólnie dla Gminy Kozy